PRIVCACYBELEID

PRIVCACYBELEID VAN PHV DE HELPER IN NOOD, HORST

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die PHV De Helper in Nood (hierna: “de club” ) verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van de PHV De Helper in Nood, of om een andere reden persoonsgegevens aan de club verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. De meest actuele versie is te vinden op onze internetpagina, in het afgeschermde gedeelte van de “leden login”. 1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: PHV De Helper in Nood, Dijkerheideweg 12, 5961 NC Horst. KvK nummer: 40164297 De functionaris ledenbeheer (secretaris) is bereikbaar via: paulhanssen01@home.nl

  1. Welke gegevens verwerkt de club en voor welk doel 2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voorletters, tussenvoegsel, naam, geboortedatum,  b) adresgegevens (adres, huisnummer, postcode, woonplaats)  c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen), KNPV-lidnummer 2.2            PHV De Helper in Nood verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende      doeleinden: a)  je naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en KNPV-lidnummer wordt gebruikt voor de ledenadministratie van de club b)  je naam, adresgegevens, telefoonnummer en lidnummer wordt gebruikt voor het aanvragen van de jaarlijkse erkenning van de KNPV
  2. Bewaartermijnen

PHV De Helper in Nood verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft PHV De Helper in Nood passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen / klachten

5.1     Via de ledenadministratie van PHV De Helper in Nood kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De club zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: paulhanssen01@home.nl

 

  1. Beeldmateriaal en social media

PHV De Helper in Nood beschikt over een internetpagina www.dehelperinnood.nl en een facebookpagina https://nl-nl.facebook.com/dehelperinnood/ Hierop kunnen foto’s worden gepubliceerd.

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 

 

 

 

 

Versie 1 / oktober 2018