Statuten van de verenging

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging, hierna te noemen de “club” draagt de naam “Politiehondvereniging de Helper in Nood”, en is gevestigd te Horst.
CLUBJAAR
Artikel 2
Het clubjaar is gelijk aan het verenigingsjaar van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging, hierna te noemen: K.N.P.V. en valt derhalve samen met het kalenderjaar.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 3
De club stelt zich ten doel de in de Statuten van de K.N.P.V, vermelde doeleinden naar vermogen en met wettige middelen te bevorderen.
LEDEN EN DONATEURS
Artikel 4.
1.De club bestaat uit leden en donateurs.
2.De leden van de club moeten lid zijn van de K.N.P.V.
2.
Artikel 5
Om als lid van de club te worden toegelaten meldt men zich schriftelijk aan bij de secretaris van de club waarna in de eerstvolgende bestuursvergadering over de toelating wordt beslist. Donateurs zijn zij, die als zodanig door het bestuur zijn aangenomen en tenminste de vastgestelde donatie hebben betaald. Donateurs hebben geen stemrecht.
Artikel 6
1.Het lidmaatschap van de club eindigt. door:
a. overlijden;
b. schriftelijke opzegging van het lidmaatschap bij de secretaris van de club;
c. verlies van het lidmaatschap van de K.N.P.V.
d, royement als lid van de club;
e. opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden:
– wanneer een lid heeft op gehouden aan de vereisten, voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen;
– wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
– wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
2. Door beëindiging van het lidmaatschap van de club verliest men automatisch alle aanspraken op de rechten der leden.
3. In het geval, bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder b, is men in ieder geval de gehele contributie over het lopende clubjaar verschuldigd.
Artikel 7.
1. Tot royement als clublid kan door het bestuur van de club worden besloten:
a. wanneer een lid na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft binnen een maand de verschuldigde contributie te voldoen;
b. wanneer een lid door gedragingen of uitlatingen de belangen van de K.N.P.V. in het algemeen, of die van de club in het bijzonder, schaadt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur
3. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot royement staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Artikel 8
Aan ieder lid kan op diens aanvrage een exemplaar van deze statuten worden verstrekt. Verdere exemplaren van deze statuten worden alleen tegen een door het clubbestuur nader vast te stellen bedrag beschikbaar gesteld .
GELDMIDDELEN

Artikel 9
De geldmiddelen van de club bestaan uit de contributies en de entreegelden van de leden, donaties en andere baten.
Artikel 10
De grootte der contributie en van het entreegeld der leden, als mede het minimum-bedrag van het door de donateurs verschuldigde bedrag, worden jaarlijks in een ledenvergadering vastgesteld.
VERGADERINGEN
Artikel 11.
1.De vergaderingen van de club worden onderscheiden in:
a. Bestuursvergaderingen, te houden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit nodig oordelen;
b. Algemene ledenvergaderingen, welke tenminste  eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls als het clubbestuur of tenminste vijf clubleden dit wenselijk achten, worden gehouden.
2. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen, door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
3. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Artikel 12
1. De jaarlijks te houden Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) wordt gehouden voor één april
2. In deze vergadering wordt door de secretaris van de club het jaarverslag over het afgelopen clubjaar uitgebracht en wordt door de penningmeester van de club rekening en verantwoording afgelegd van zijn financieel beheer.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage van boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
5. Het bestuur is verplicht de staat van baten en lasten alsmede de rekening en verantwoording over zijn in enig boekjaar gevoerd bestuur, tien jaar lang te bewaren.
6. In de jaarvergadering wordt tevens voorzien in eventuele vacatures.
Artikel 13
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. Ieder lid dat niet geschorst is, heeft een stem. Over toelating van andere personen, dan hier bedoeld, beslist de algemene vergadering.
2. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen,worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met, vo1strekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
3. Stemming over personen geschiedt steeds schriftelijk. Over elk der vervallen plaatsen wordt afzonderlijk gestemd. Stemming bij volmacht is niet toegestaan. Blanco onjuiste en/of onvolledige stembriefjes zijn ongeldig. Een kandidaat wordt geacht te zijn gekozen, wanneer deze de volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Wordt bij een eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt een tweede stemming, waarbij de meerderheid van stemmen beslissend is.  Gaat de stemming over de verkiezing van een persoon uit meer dan twee kandidaten, dan komen voor de tweede stemming uitsluitend die beide personen in aanmerking die bij de eerste stemming de meeste stemmen behaalden. In geval van staking van stemmen bij de tweede stemming, beslist het lot.
BESTUUR
Artikel 14
1.Het clubbestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf personen, onder wie de voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
2. Het bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering uit de leden benoemd.
3. De voorzitter wordt in functie gekozen. De werkzaamheden van de overige bestuursleden worden onderling verdeeld.
4. De bestuursleden hebben een zittingstermijn van drie jaren en maken een rooster van aftreden zodanig dat ieder jaar ten minste een lid van het Clubbestuur aftreedt. Tussentijds in een vacature benoemde leden van het clubbestuur komen op het rooster van aftreden op de plaats van hen die zij hebben opgevolgd.
5. Kandidaatstelling voor een functie in het clubbestuur geschiedt door dat bestuur of ten minste vijf leden, die de namen van de door hen gestelde kandidaten ten minste veertien dagen voor de vergadering, waarin over de vacatures zal worden beslist, inzenden bij de secretaris van het clubbestuur.
6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 15
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
Hetzij de voorzitter samen met de secretaris;
Hetzij de voorzitter samen met de penningmeester;
Hetzij de secretaris samen met de penningmeester.
3. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende,
4. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten vaarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur goedkeuring van de algemene vergadering. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
DRESSUUR
Artikel 16
1. Het clubbestuur kan zijn taak met betrekking tot de dressuur van honden op het oefenterrein delegeren aan een of meerdere door dat bestuur aan te wijzen instructeur(s) die tot taak heeft de leden van de club bij de dressuur van honden behulpzaam te zijn.
2. Het clubbestuur kan deze instructeur(s) te allen tijde door een ander vervangen.
3. De leden van de club zijn gehouden de in verband met de dressuur door de instructeur(s) op het oefenterrein gegeven aanwijzingen en voorschriften op te volgen.
Artikel 17
Het bestuur van de club draagt zorg, dat op het oefenterrein geen personen aan de oefeningen deelnemen die geen lid zijn van de K.N.P.V. In bijzondere gevallen kan het bestuur van de club van dit voorschrift ontheffing verlenen.
ONTBINDING
Artikel 18
1a. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden aangebracht, en de vereniging kan niet worden ontbonden, dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe schriftelijk is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten casu qua ontbinding zal worden voorgesteld. Ingeval van statutenwijziging wordt een afschrift van het voorstel, waarin de wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, tegelijk met de oproeping aan de leden toegezonden.
1b. De ontbinding van de vereniging geschiedt behoudens artikel 50 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering met dien verstande dat indien tenminste vijf op de vergadering aanwezige leden verklaren tegen ontbinding te zijn, de vereniging zal blijven voortbestaan.
2. Voor wijziging van deze statuten of de ontbinding van de club is echter een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen noodzakelijk, met dien verstande echter, dat de club niet kan worden opgeheven zolang tenminste vijf op de vergadering aanwezige leden het voortbestaan van de club wensen.
3. Bij ontbinding van de club beslist de ledenvergadering die het besluit tot ontbinding heeft genomen, welke bestemming, na betaling van de schulden, aan de bezittingen van de club zal worden gegeven. Een eventueel voordelig saldo mag echter niet onder de leden van de club worden verdeeld. Aan dit saldo zal een bestemming moeten worden gegeven, die bijdraagt tot verwezenlijking van de doelstellingen van de K.N.P.V.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 19
Elk lid van de club wordt geacht deze statuten te kennen en is verplicht zich er aan te houden.
Artikel 20
In alle gevallen, waarin deze statuten, alsmede de statuten, het huishoudelijk reglement en de bij zondere reglementen van de K.N.P.V. en het Reglement van de Afdeling Limburg van de K.N.P.V. niet voorzien, beslist het clubbestuur.
Artikel 21
Wijzigingen van deze statuten kunnen alleen door de ledenvergadering van de club worden vastgesteld en treden eerst in werking, nadat daarop de goedkeuring van het bestuur der Afdeling Limburg van de K.N.P.V. is verkregen, en nadat van de wijziging een notariële akte is opgemaakt.